Õppenõukogu koosolekud 2017/2018

28.08.2017
Päevakord:
1.Kooli 2016/2017. õppeaasta õppe-kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine õppe-kasvatustegevuse täiustamiseks 2017/2018 õppeaastal.
2.2016/2017 õa sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks.
3.Kooli 2017/2018 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine..
4.Õpiabirühma nimekirja kinnitamine.
5.Jooksvad küsimused

4.10.2017
Päevakord:
1.Üleviimine järgmisse klassi.
2.Individuaalse õppekava rakendamine.
3.Õpiabirühma nimekirja täiendamine.
4.8. klassi loovtööde juhendajate kinnitamine.

28.11.2017
Päevakord:
1.I trimestri töötulemused, tugisüsteemide rakendamine.
2.Individuaalse õppekava rakendamine
3.Jooksvad küsimused

8.03. 2018
Päevakord:
1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
2. II trimestri töötulemused, tugisüsteemide rakendamine mitteedasijõudjate õpijõudluse toetamiseks.)

JUUNI 2018
Päevakord:
1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
2. 1.-8.kl õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine
3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga
4. Kooli parima õppuri valimine

JUUNI 2018
Päevakord:
1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
2. 9.klassi õpilaste põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel
5. Täiendava õppetöö tulemused, õpilaste järgmisse klassi viimine.

AUGUST 2018
Päevakord:
1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
2. Kooli 2017/18. õppeaasta õppe-kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine õppe-kasvatustegevuse täiustamiseks 2018/2019 õppeaastal.
2017/2018 õa sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks
3. Õpilaste viimine õpiabirühma
4. Kooli 2018/19 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine
5. 1.-8.kl õpilaste järgmisse klassi üleviimine
6. Jooksvad küsimused