Õppenõukogu koosolekud 2018/19

VILUSTE PÕHIKOOLI ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD

2018/19

 

SEPTEMBER 2018

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 3. Õpiabirühmas osalevate õpilaste nimekirjade uuendamine ja kinnitamine
 4. klassi loovtööde juhendajate kinnitamine (Põhikooli õppekava, kehtestatud Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määrusega nr 14, § 15 lg 9.)

NOVEMBER 2018

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. I trimestri töötulemused, tugisüsteemide rakendamine mitteedasijõudjate õpijõudluse toetamiseks.
 3. Viluste Põhikooli 2019. a eelarve läbiarutamine
 4. Viluste Põhikooli arengukava 2019-2023 ja arengukava tegevuskava 2019-2022 läbiarutamine.

 

DETSEMBER 2018

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine
 2. Viluste Põhikooli põhimääruse läbiarutamine ja arvamuse andmine.

 

 

VEEBRUAR 2019

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. II trimestri töötulemused, tugisüsteemide rakendamine mitteedasijõudjate õpijõudluse

VEEBRUAR 2019

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. Dokumendi “Turvalisus õppekäikudel ja väljasõitudel” läbi arutamine ja arvamuse andmine.
 3. Dokumendi Viluste “Põhikooli hädaolukorra lahendamise plaan” läbi arutamine ja arvamuse andmine.
 4. Dokumendi „Viluste Põhikooli hädaolukorras käitumise juhend“ läbi arutamine ja arvamuse andmine.

 

JUUNI 2019

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. -8.kl õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine ( Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 lg 1)
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ( Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 lg 6)
 4. Kooli parima õppuri valimine (Viluste Põhikooli kodukord §9, kehtestatud Viluste Pk direktori käskkirjaga 01.12. 2010. a nr 07-1.3)

 

 

 

 

JUUNI 2019

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. klassi õpilaste põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine (Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 lg 5)
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel (Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 lg 6)
 4. Täiendava õppetöö tulemused, õpilaste järgmisse klassi viimine. (Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 lg 1)

 

 

 

AUGUST 2019

 

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. Kooli 2018/19. õppeaasta õppe-kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine õppe-kasvatustegevuse täiustamiseks 2018/2019 õppeaastal. (Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lg, 6).

2018/2019 õa sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine  tarvilike meetmete rakendamiseks (Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lg 5).

 1. Õpilaste viimine õpiabirühma.
 2. Kooli 2019/20 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine ((Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lg 2).
 3. -8.kl õpilaste järgmisse klassi üleviimine ( Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 lg 1)
 4. Jooksvad küsimused