Õppenõukogu koosolekud 2020/2021

VILUSTE PÕHIKOOLI ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD

2020/2021

SEPTEMBER 2020

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 3. Õpiabirühmas osalevate õpilaste nimekirjade uuendamine ja kinnitamine (ettev. õpiabi õpetajad)
 4. klassi loovtööde juhendajate kinnitamine (Põhikooli õppekava, kehtestatud Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määrusega nr 1, § 15 lg 8.)
 5. Viluste Põhikooli 2021. a eelarve läbiarutamine

 

NOVEMBER 2020

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. I trimestri töötulemused, tugisüsteemide rakendamine mitteedasijõudjate õpijõudluse toetamiseks. (ettev klassijuhatajad)

 

VEEBRUAR 2021

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. II trimestri töötulemused, tugisüsteemide rakendamine mitteedasijõudjate õpijõudluse (ettev klassijuhatajad)

 

JUUNI 2021

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. -8.kl õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine ( Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 lg 1)
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ( Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 lg 7)
 4. Kooli parima õppuri valimine (Viluste Põhikooli kodukord §10 lg 8, kehtestatud Viluste Pk direktori käskkirjaga 24.10.2017.a nr 03-1.3)

 

JUUNI 2021

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. klassi õpilaste põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine (Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 lg 6)
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel (Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 lg 7)
 4. Täiendava õppetöö tulemused, õpilaste järgmisse klassi viimine. (Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 lg 1)

 

AUGUST 2021

 

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. Kooli 2020/21. õppeaasta õppe-kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine õppe-kasvatustegevuse täiustamiseks 2021/2022 õppeaastal. (Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lg, 6).

2020/2021 õa sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine  tarvilike meetmete rakendamiseks (Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lg 5).

 1. Õpilaste viimine õpiabirühma. (ettev Matto, H. Ahelik)
 2. Kooli 2021/22 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine ((Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lg 2).
 3. -8.kl õpilaste järgmisse klassi üleviimine ( Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 lg 1)
 4. Jooksvad küsimused