Õppenõukogu koosolekud 2022/2023

OKTOOBER 2022

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. Õpiabirühmas osalevate õpilaste nimekirjade uuendamine ja kinnitamine
 3. klassi loovtööde juhendajate kinnitamine

NOVEMBER 2022

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. I trimestri töötulemused, tugisüsteemide rakendamine mitteedasijõudjate õpijõudluse toetamiseks.
 3. Viluste Põhikooli arengukava ja tegevuskava 2023-2027 koostamine

 

VEEBRUAR 2023

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. II trimestri töötulemused, tugisüsteemide rakendamine mitteedasijõudjate õpijõudluse
 3. Kooli kodukorra muudatusettepanekute läbiarutamine

 

JUUNI 2023

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. -8.kl õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga
 4. Kooli parima õppuri valimine

 

JUUNI 2023

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. klassi õpilaste põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 4. Täiendava õppetöö tulemused, õpilaste järgmisse klassi viimine.

 

AUGUST 2023

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. Kooli 2022/23. õppeaasta õppe-kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine õppe-kasvatustegevuse täiustamiseks 2022/2023 õppeaastal. 2022/2023 õa sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine  tarvilike meetmete rakendamiseks.
 1. Õpilaste viimine õpiabirühma.
 2. Kooli 2023/24 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine
 3. -8.kl õpilaste järgmisse klassi üleviimine
 4. Jooksvad küsimused